آقای مصطفی حاج حیدریکارفرما
طرح توسعه معدن حسن اباد آبریزه تیراننام پروژه
اصفهان – شهرستان تیران و کرون بخش رضوانشهر روستای حسن آباد آبریزهمحل پروژه
87.650   میلیون ریالحجم سرمایه گذاری کل
استخراج16000تن سنگ مرمری در سالنوع تولید و ظرفیت تولید
در حال اخذ تسهیلاتوضعیت پروژه
اطلاعات تماس
تهیه طرح توجیهی شرح خدمات انجام شده
معدنبخش مربوطه

هدف از اجرای طرح :

 اجرای طرح توسعه و افزایش تجهیزات جهت افزایش بهره برداری از معدن و رسیدن به تولید 16.000تن تولید در سال .