کارفرما : شرکت صنایع غذایی چیکا سپاهان

سال : 1385